JEWELRY TALK

ทำไมเครื่องประดับเงินหมอง

เงินเมื่อสัมผัสกับอากาศเป็นเวลานาน จะสามารถเปลี่ยนเป็นสีดำได้

เนื่องจากการทำปฏิกิริยากับกำมะถันในอากาศ

และเกิดเป็นสารใหม่ ที่เรียกว่า silver sulfide  เคลือบที่ผิวหน้าของเงิน

silver sulfide นอกจากพบในอากาศแล้ว

ยังเกิดขึ้นได้ในภาวะที่มีความชื้นความเป็นเกลือสูง

 

เคยได้ยินคำที่บอกว่าถ้าคนเนื้อเปรี้ยว เงินจะสุก  มั้ยคะ

.

เป็นคำเปรียบเปรยถึงคนที่มีเหงื่อเปรี้ยว

คือมีความเป็นกรดอ่อนๆ จะใส่เงินแล้วคงขาว แวววาว

แต่ถ้าเป็นคนเหงื่อเค็มคือมีความเป็นเกลือสูง จะใส่เงินแล้วหมองลง

.

ทั้งนี้ ก็เป็นเพราะ silver sulfide ที่ทำให้เงินหมอง นอกจากจะพบในอากาศแล้ว

ยังเกิดขึ้นได้ในภาวะที่มีความชื้นความเป็นเกลือสูงด้วยคะ